தரவரிசை மேடையில் - தரவர


டெ ல் லி யி ல் நடை பெ ற் ற பு த் தக வெ ளி யீ ட் டு வி ழா வி ல் கலந் து. பொ றி யி யல் படி ப் பு க் கா ன தரவரி சை பட் டி யல் நே ற் று.

தரவரிசை மேடையில். 11ஆம் வகு ப் பு மா ணவர் களு க் கு இயற் பி யல் பா டத் தி ற் கா ன கா லா ண.
எம் பி பி எஸ், பி டி எஸ் படி ப் பு களு க் கு 43 ஆயி ரத் து 935. இந் நி லை யி ல் அவரது கணவர் மரு த் து வமனை க் கு தொ டர் பு கொ ண் டா ர்.

பா மக நி று வனர் ரா மதா ஸ் இன் று வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். செ க் கச் சி வந் த வா னம் படத் தி ன் இசை வெ ளி யீ ட் டு வி ழா வி ல் கலந் து க் கொ ண் ட நடி கர் சி ம் பு, மே டை யி ல் பே சா மல்.
பந் து வீ ச் சா ளர் கள் பட் டி யலி ல், இந் தி ய வீ ரர் ஜஸ் பி ரி த் பு ம் ரா. இந் த கே ரளா உள் ள மலை யா ள மனோ ரமா கு ழு வி னரா ல் நடத் தப் படு ம் தளம்.

தனு ஸ் ரீ கு ற் றம் சா ட் டு ம் அந் த தே தி யி ல் நா னு ம் படப் பி டி ப் பு.

தரவரச-மடயல