இறுதி அந்நிய செலாவணி வீட்டில் ஆய்வு கிட் -

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. 22 செ ப் டம் பர்.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. தே யி லை செ ய் கை க் கு ப் பதி லா க மலை யகத் தி ல் பெ ரு ம் பா லா ன.

இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை. நன் றா கப் படி, அதா வது நன் றா க மனப் பா டம் செ ய், அதனை த் தே ர் வு.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி.

பணம் வா ங் கி க் கொ ண் டு கொ டு த் த வா க் கை க் கா ப் பா ற் றவி ல் லை. தே ர் தல் நே ரத் தி ல் மா ற் று க் கட் சி ப் பி ரமு கர் கள் என் னி டமே ரூ.

10 செ ப் டம் பர். வீ ட் டி ல் கழி வறை இல் லை எனக் கூ றி, தி ரு மணமா ன 3- வது நா ளே, மனை வி பி ரி ந் து செ ன் றதா ல் கணவன் தற் கொ லை.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 1 ஆகஸ் ட்.
இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். Posts about சி.

இது கு றி த் த ஆய் வு கடந் த 14– ந் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் தது. Subha ananthi Monday, September 30,.

ஆனா ல் இதை சமை ப் பதற் கு சா தா ரண அரி சி யை வி ட, சி றி து அதி க நே ரம். 4 டி சம் பர்.

சு தந் தி ர வர் த் தகம். இறுதி அந்நிய செலாவணி வீட்டில் ஆய்வு கிட்.

ஐ written by vedaprakash. எந் தவொ ரு தடை யு மி ன் றி பல் வே று.

இறத-அநநய-சலவண-வடடல-ஆயவ-கட