மேற்கோள் 20 யூரோ 20 டாலர் 20 forexpros - Forexpros


வலு வடை யு ம் யூ ரோ, வலு வி ழக் கு ம் டா லர். ஐரோ அல் லது யூ ரோ ( Euro) என் பது ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ல்.
மேற்கோள் 20 யூரோ 20 டாலர் 20 forexpros. 13 ஆகஸ் ட்.

21 ஏப் ரல். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு அடு த் தபடி யா க உலகளவி ல் அதி கப் படி யா ன மக் களா ல் பயன் படு த் தப் படு ம் நா ணயம் யூ ரோ ஆகு ம்.
1 மா ர் ச். தி ரு ப் பூ ர் : டா லர், யூ ரோ உள் ளி ட் ட அன் னி ய பணத் தி ன் மதி ப் பு உயர் வா ல், தி ரு ப் பூ ர் ஏற் று மதி யா ளர் கள் மகி ழ் ச் சி அடை ந் து.


கடந் த 18 மா தங் களி ல் இரண் டு மு றை மி ல் லி யன் யூ ரோ க் களை வெ ன் று ள் ளதா க ஊடகங் கள் செ ய் தி வெ ளி யி ட் டன. அதி கமா ன பயன் பா டு, € 5, € 10, € 20, € 50.


6 மே லு ம் பா ர் க் க; 7 மே ற் கோ ள் ; 8 வெ ளி இணை ப் பு கள். டா லரி ன் மதி ப் பை அளவி டு ம் டா லர் இன் டெ க் ஸ் ( Dollar Index) கடந் த ஆண் டி ன் இதே.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு அடு த் தபடி யா க உலகளவி ல் அதி கப் படி யா ன மக் களா ல்.
மறகள-20-யர-20-டலர-20-FOREXPROS