தங்கம் விலை அந்நிய செலாவணி -


இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை. 22 செ ப் டம் பர்.

கடந் த 2 வா ரங் களி ல் தங் கம் வி லை 1% கு றை ந் து ள் ளது. 24 மா ர் ச்.

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
4 ம், சவரனு க் கு ரூ. 11 ஜனவரி.


மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க. வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி.

தங் கம் வி லை சவரனு க் கு ரூ. 32 உயர் வு மா ர் ச் 24,.
தங் க கை யி ரு ப் பு 56, 990 கோ டி டா லரா க அதி கரி த் து ள் ளது. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல. தங்கம் விலை அந்நிய செலாவணி.

இந் தி யவி ன் மு க் கி ய நகரங் களி ல் இன் றை ய தங் கம் வி லை. 14 செ ப் டம் பர். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். தங் கம் வி லை கி ரா மு க் கு ரூ.

தங் கம் வி லை தொ டர் ந் து உயர் வு சவரன் 24, 000ஐ தா ண் டி யது : ஒரு. 18 ஜூ லை.


இதனா ல், பி ளா ட் டி னம் வி லை, தங் கத் தை வி ட மி கவு ம் உயர் ந் து. 8 செ ப் டம் பர்.

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் வு : ரி சர் வ் வங் கி. 32 ம் கு றை ந் து ள் ளது.

மா லை நே ர நி லவரம், தொ டர் ந் து உயர் கி றது தங் கம் வி லை. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது.

வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல். மே லு ம்.

தஙகம-வல-அநநய-சலவண