அந்நிய செலாவணி சந்தை இந்தியா -

மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது. இந் தி யா ( India), அதி கா ரபூ ர் வமா க இந் தி யக் கு டி யரசு ( Republic of India.

சர் ­ வ­ தே ச அன் ­ னி ய செ லா ­ வணி சந் தை கு ழு உரு ­ வா க் ­ கப் ­ பட் டு உள் ­ ளது. கு றி க் கோ ள் : வெ ளி ப் பு ற வர் த் தகம் மற் று ம் பணம் செ லு த் து ம் வசதி மற் று ம் இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன் ஒழு ங் கு மு றை யி ல் மே ம் பா டு மற் று ம் பரா மரி ப் பு ஊக் கு வி க் கம்.

சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை கு ழு வி ல் இந் தி யா இணை கி றது. நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை.

ஒவ் வொ ரு நா ட் டி டமு ம் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு இரு க் கு ம். வெ கு வி ரை வி ல் டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பை 100 க் கு கொ ண் டு வரா மல் ஓய மா ட் டோ ம் ".

அந்நிய செலாவணி சந்தை இந்தியா. FERA violation case against TTV Dinakaran.

What Are NRI Bonds? Economic offences court- II Judge S Malarmathi order Dinakaran to enable Enforcement Directorate to bring him to Chennai court on October 26.
How It Will Help Rupee Fall | என் ஆர் ஐ பத் தி ரங் கள் என் றா ல் என் ன?

அநநய-சலவண-சநத-இநதய