அந்நிய செலாவணி தரகர் பிரேசில் - தரகர


தரகர் கள் மீ து நடவடி க் கை எடு க் க மு யலு ம் போ து அவர் களு க் கு. 10 டி சம் பர். அந்நிய செலாவணி தரகர் பிரேசில். பி ரே சி லி ன் பெ ரி ய மக் கா ச் சோ ள பண் ணை யி ல் அறு வடை. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 25 அக் டோ பர்.
ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி கு றி யீ டு கள். 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.


பி ரே சி ல் நா ட் டி ன் பெ ட் ரோ பா ஸ் நி று வனத் தி ற் கு $ 10. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
“ பசி யா ல் வா டு பவர் களு க் கு அந் நி ய நா ட் டு ச் சந் தை யி ல் கோ து மை வா ங் கு வதற் கு அரசு க் கு த் தே வை ப் படு ம் அந் நி யச் செ லா வணி யை நா ங் கள். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அந் நி ய செ லா வணி மற் று ம் மு தலீ ட் டை கவர எதற் கு ம் அவர் கள் ஒத் து கொ ள் ளு ம் நி லை யி ல் உள் ளனர். 4 டி சம் பர்.

தி றந் த தரகர் கணக் கு அல் லது ஏற் கனவே பயன் படு த் து ங் கள். வை ப் பகர் கள், தரகர் கள், உற் பத் தி யா ளர் கள், வணி கர் கள், பெ ரு நி தி.

அநநய-சலவண-தரகர-பரசல