யென் அந்நிய செலாவணி டாலருக்கு டாலர் -


14 ஆகஸ் ட். சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம்.


சர் வதே ச நா ணய சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லர் வலு வா ன. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இது வரை இல் லா த. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் நே ற் று.

டா லரை வி லை கொ டு த் து வா ங் கி, டா லரு க் கு ஒரு செ யற் கை யா ன. ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் சரி வி னை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி க் கு கை யி ரு ப் பு க் கு.

5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை வா ங் கு ம் போ து ஒரு வி லை யு ம் ( இதனை Bid என் பர் ) அதே போ ல் வி ற் கு ம் போ து ஒரு.

29 ஜூ ன். இன் று ( ஜூ ன் 29) அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 9. அந் நி ய நி று வன மு தலீ ட் டா ளர் கள் இந் தி ய நி தி ச் சந் தை களி ல் ஊகவணி க. அரசா ங் கம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் ( டா லர் களை வா ங் கு தல்.
30 நவம் பர். யென் அந்நிய செலாவணி டாலருக்கு டாலர்.


அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900 அமெ ரி க் க டா லர் இரு க் கி றது. 4 டி சம் பர்.

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு ரூ பா ய் மதி ப் பி ன் ஸ் தி ரத் தன் மை உறு தி ப் படு த் தப் படு கி றது. உதா ரணத் தி ற் கு, ஒரு டா லர் 45 ரூ பா ய் என் ற நி லை யி ல் இரு ந் து 70 ரூ பா ய்.


டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து சரி ந் து. ஒரு நா ட் டி ற் கு அந் நி யச் செ லா வணி ஏன் தே வை ப் படு கி றது?

நமது செ லா வணி க் கை யி ரு ப் போ 314 பி ல் லி யன் டா லர் மட் டு மே. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு.
மே லு ம் சர் வதே ச அளவி ல் டா லர் மதி ப் பு உயர் ந் து வரு வதா ல். அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 500 மி ல் லி யன் டா லர் உயர் வு!
10 செ ப் டம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு.
07 ரூ பா யா கச். டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு கு றை வதற் கு ம்,.

1971 ம் ஆண் டு கோ டை யி ல் டா லரை கு றை ப் பதற் கு அமெ ரி க் கா வி ன். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா க ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி அடை ந் து.

28 ஜூ ன்.
யன-அநநய-சலவண-டலரகக-டலர