அந்நிய முதலீட்டிற்கு முதலீடு -

19 அக் டோ பர். அன் னி ய மு தலீ டு - எதி ர் வி னை கள்.

நே ரடி மு தலீ ட் டி ல் " இணை ப் பு களு ம் கை யகப் படு த் தல் களு ம், பு தி ய. 100% அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டை அனு மதி த் தா ல் பா து கா ப் பு த் து றை சா ர் ந் த சா தனங் களி ன் இறக் கு மதி கு றை ந் து, உள் நா ட் டு.

நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு ( FDI), பொ ரு ளா தா ர வளர் ச் சி யி ல் மு க் கி ய. கா ப் பீ ட் டு தரகு து றை யி ல் 100% அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு : மத் தி ய.

அந்நிய முதலீட்டிற்கு முதலீடு. 6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

மோ டி கு ஜரா த் மு தலமை ச் சரா க இரு ந் த போ து அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டை எதி ர் த் து பே சி ய கரு த் து ட் வி ட் டரி ல் வை ரலா கி. 24 ஜூ லை.

100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல் தொ ழி ல் நு ட் பம் இந் தி யா வு க் கு வந் து வி டு ம் என் பதற் கு எந் த. அந் நி ய மு தலீ ட் டை ப் பெ று வதற் கா ன வா ய் ப் பு கள் இரு ப் பதா க.

2 மா ர் ச். கடந் த மா ர் ச் வரை யி லா ன ஒரு வரு ட கா லத் தி ல் கர் நா டகா வி ல் அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு 300 சதவீ தம் வரை அதி கரி த் து ள் ளது.

இதை வி டு த் து, சி ல் லறை வணி கத் தி ல் அந் நி ய மு தலீ ட் டை. அந் நி ய செ லா வணி யை ப் பெ ற மு டி வது டன், இலக் கு களை அடை யவு ம்.

10 ஜனவரி. அன் னி ய நே ரடி மு தலீ டு ( Foreign direct investment, FDI) ஒரு நா ட் டி ல் மற் றொ ரு.

மத் தி ய அரசு ஓர் அவசரச் சட் டம் மூ லம் டி சம் பர் 26, அன் று கா ப் பீ ட் டு து றை யி ல் நே ரடி அந் நி ய மு தலீ ட் டி ன் வரம் பை 49% வரை. இந் த வெ ளி நா ட் டு நே ரடி மு தலீ ட் டை, நா ம் பி ரதா னமா க 3 வகை யா கப்.

27 ஜூ ன். தரகு து றை யி ல் 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி.


அன் னி ய மு தலீ டு - கடி தங் கள் ».
அநநய-மதலடடறக-மதலட