அந்நிய செலாவணி விகிதம் அமெரிக்க டாலர் -

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். அந்நிய செலாவணி விகிதம் அமெரிக்க டாலர்.
இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு உயர் வது currency.

4 செ ப் டம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மி கவு ம்.

அமெ ரி க் க பெ டரல் ரி சர் வ் வங் கி கடந் த வா ரம் வட் டி வி கி த உயர் வை. இது நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் சி னை களை உக் கி ரமா க் கு ம்.

அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு. 6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

4 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி, செ லா வணி.


எடு த் து க் கா ட் டா க, ஒரு மத் தி ய வங் கி அந் நி ய செ லா வணி யை வா ங் கு மெ னி ல் ( மா ற் று வி கி த. 6 டி சம் பர்.

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு கடு மை யா க வீ ழ் ச் சி அடை ந் து. ரெ ப் போ வட் டி வி கி தத் தி ல் மா ற் றமி ல் லை என ரி சர் வ் வங் கி.
மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு. இரு நா டு களி டம் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு சமமா க இரு க் கி றது என் று வை த் து க் கொ ள் வோ ம். 2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். சர் வதே ச நா ணய சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லர் வலு வா ன நி லை யி னை.

ஓர் எடு த் து க் கா ட் டா க, பணவி யல் கொ ள் கை அமெ ரி க் க ஒன் றி யத் தி ன். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய.


29 ஜூ ன். இடமா ற் று வது ம், எந் தவொ ரு நி தி ச் சி க் கலை யு ம் அறி யப் பட் ட டா லர்.

ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ. 28 ஜூ ன்.


இரண் டு வா ரங் களு க் கு மு ன் னர் டா லரு க் கு 137 ஆக இரு ந் த ரூ பா வெ ள் ளி யன் று 143 ஆனது. 21 செ ப் டம் பர்.

மற் று ம் அமெ ரி க் கா வி ல் அதி கரி த் த வட் டி வி கி தம் ஆகி யவை யே.

அநநய-சலவண-வகதம-அமரகக-டலர