அந்நிய செலாவணி தினசரி சில்லுகள் -


ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு.

டா லரு க் கு. சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 167.

அந் நி ய செ லா வணி 10000 சி ல் லு கள் ; மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது. சி றந் த நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் செ ப் டம் பர் - சி றந் த அந் நி ய செ லா வணி ea என் பவர் கள் - எக் ஸ் ரோ பா ட் கள். 30 1 USD ( வி ற் பனை ) - 171.
அந் நி ய செ லா வணி தி னசரி பி வோ ட் வர் த் தகம். தி னசரி, வெ ளி நா ட் டு fiiகள் எவ் வளவு வா ங் கு கி றா ர் கள்?

வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம். எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம் தொ டர் பு பட் டது.
உள் நா ட் டு dii. அந்நிய செலாவணி தினசரி சில்லுகள்.

மோ டி தலை மை யி லா ன அரசு கடந் த 20 ஆம் தே தி 100 சதவீ தம் தி றந் த.

அநநய-சலவண-தனசர-சலலகள