அந்நிய செலாவணி அமர்வுகள் கடிகாரம் -


நி தி க் கொ ள் கை அந் நி ய செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் வி ரி வா ன. அந்நிய செலாவணி அமர்வுகள் கடிகாரம்.


நா சபை யி ல் 19ஆவது பொ து அமர் வி ல் உரை யா ற் றி னா ர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 9 அக் டோ பர்.

கடந் த. 4 டி சம் பர்.

14 ஜனவரி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

அநநய-சலவண-அமரவகள-கடகரம