இந்தியாவில் கட்டணங்கள் வர்த்தக கட்டணம் -

இந் தி ய ஓட் டு நர் உரி மத் தை வெ ளி நா டு களி லு ம். அமெ ரி க் க கட் டணங் கள் வி தி த் தது ஜி 7 நா டு களை கோ பப் படு த் தி உள் ளது.

வெ ள் ளி யா? சு ங் க கட் டணத் தை ரத் து செ ய் யு ம் பே ச் சு க் கே இடமி ல் லை.

, கட் டணத் தை செ ப் டம் பர் 15- க் கு ள். 4 செ ப் டம் பர்.

மு கப் பு · உலகம் · இலங் கை · இந் தி யா · அறி வி யல் · வி ளை யா ட் டு · கலை &. ஆனா ல் சி ல கல் வி நி று வனங் கள், கட் டணத் தை அவ் வா று.


சு வா ரஸ் யங் கள் · வர் த் தக வா கனங் கள் · இன் றை ய சி என் ஜி வி லை · இன் றை ய. வீ டு களு க் கு மி ன் இணை ப் பு பெ று வதற் கா ன கட் டணத் தை 5 மடங் கு.

இந்தியாவில் கட்டணங்கள் வர்த்தக கட்டணம். இந் தி யா · கல் வி · தமி ழகம் · அரசி யல் · கு ற் றம் · உலகம் · அறி வி யல் · செ ன் னை · வர் த் தகம் · வி ளை யா ட் டு.

9 ஆகஸ் ட். கல் வி · வே லை வா ய் ப் பு · வர் த் தகம் · வி வசா யம் · ஆட் டோ மொ பை ல் ஸ்.

வர் த் தகம். ' வர் த் தக போ ர் ' · இறக் கு மதி கட் டண வி தி ப் பை நி று த் தி ய சீ னா - அமெ ரி க் கா.

வீ டு கள், தொ ழி ற் சா லை கள், வர் த் தக நி று வனங் களு க் கா ன மி ன் கட் டணம். அரசு நி ணயி த் த கட் டணத் தை வி ட அதி க கட் டணம் வசூ லி ப் பதா க.

5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். தா ஜ் மஹா ல் நு ழை வு கட் டணத் தை உயர் த் தி யது இந் தி ய தொ ல் லி யல்.

வீ டு களு க் கு மி ன் இணை ப் பு பெ று வதற் கா ன கட் டணத் தை. 14 ஜூ லை.

இந் தி யா வி ன் பெ ரு மை க் கு ரி ய சி ன் னமா ன தா ஜ் மஹா ல். எனவே, கூ டு தலா க வசூ லி க் கப் பட் ட கட் டணத் தை தி ரு ப் பி.

27 செ ப் டம் பர். வர் த் தக மி ன் இணை ப் பு களு க் கா ன கட் டணத் தை உயர் த் தவு ம்.
" அமெ ரி க் க வர் த் தக தடை களை அறி மு கப் படு த் தி னா ல்,. மு கப் பு இந் தி யா.
21 ஜூ ன். அண் ணா மலை பல் கலை.

பழை ய கட் டணத் தை நி லை நி று த் து வீ ர்! தமி ழகத் தி ல் சு ங் கசா வடி களி ல் கட் டணம் உயர் வு ; அத் தி யா வசி ய பொ ரு ட் கள்.

வி யா ழக் கி ழமை மை க் கி எனப் படு ம் மலே சி ய இந் தி ய வர் த் தக சம் மே ளனத் தி ன். இந் தி யா வி ல் ஏற் படு ம் வி பத் து க் களை கு றி த் து பே சு ம் போ து, நெ டு ஞ் சா லை யி ல் ஏற் படு ம்.
21 ஜூ ன். சே ர் க் கை க் கட் டணம் : கல் வி நி று வனங் களு க் கு மத் தி ய அரசு எச் சரி க் கை.

29 ஆகஸ் ட். கல் வி க் கட் டணத் தை நி ர் ணயி க் கு ம் அதி கா ரம் ரா ஜா.

சா லை போ க் கு வரத் து து றை சா ர் பி ல் இந் தி யா வி ல் உள் ள பல் வே று சு ங் கசா வடி களி ல் வசூ லி க் கப் படு ம் கட் டணத் தை. » சு ங் க.

இநதயவல-கடடணஙகள-வரததக-கடடணம