மணி நேரம் விருப்பம் வர்த்தக பிறகு -


21 ஏப் ரல். 10 மணி நே ர கொ டூ ரமா ன பணி மு டி ந் த பி றகு சூ ரத் தை ச் சே ர் ந் த.


ஆண் டு க் கு 70 கோ டி ரூ பா ய் க் கு வர் த் தகம் செ ய் கி றா ர். கரு ப் பை மா ற் று அறு வை சி கி ச் சை க் கு பி றகு கு ழந் தை கள் பி றந் தி ரு ப் பதா க.

18 ஏப் ரல். உலகி ன் மு ன் னணி ஆன் லை ன் சி ல் லறை வர் த் தக நி று வனங் களி ல் ஒன் றா ன.

ஒரு நா ளை க் கு பன் னி ரண் டு மணி நே ரம் ஓவி யங் களு க் கா கச். வி ரு ந் தோ ம் பல் பணி, வர் த் தகம், அலு வலக நி ர் வா கம் மற் று ம் தகவல்.

வர் த் தகத் தி ல் 50 டயமண் ட் பா லி ஷ் செ ய் தா ல் ரூ. 10 ஜூ லை. எனக் கு வி ரு ப் பம் இரு ந் தா லு ம் சம் பா தி த் து கு டு ம் பத் து க் கு உதவ. பண் ணை யி ல் இரண் டு ஆண் டு கள் தி னமு ம் மணி நே ரம் வே லை செ ய் தா ர்.


24 மணி நே ர வலி க் கு பி றகு பி றந் த தன் ஆண் கு ழந் தை யை மெ து வா க. கொ லை செ ய் யப் படு ம் கா ட் சி அடங் கி ய வீ டி யோ ஒரு மணி நே ரம் 45.

400 கி டை க் கு ம். 12 ஆகஸ் ட்.


சு க் தே வ் மு தலி ல் செ ல் வதற் கு வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் தா ர். 12 மணி நே ரத் தி ல் நி கழ் ந் தவை மற் று ம் அவரது மறை வு க் கு பி றகு நா ட் டி ல் மக் களி டை யே.
23 நி மி டங் களு க் கு ப் பி றகு நீ க் கப் பட் டது என் று ஃபே ஸ் பு க். பல் வே று போ ரா ட் டங் களு க் கு ப் பி றகு ஐந் து கோ டி ரூ பா ய் வரு வா ய் ஈட் டு ம்.

பகத் சி ங் வா ழ் க் கை யி ன் கடை சி 12 மணி நே ரம். கல் வி · வே லை வா ய் ப் பு · வர் த் தகம் · வி வசா யம் · ஆட் டோ மொ பை ல் ஸ் · சு ற் று லா.


உலக வர் த் தக அமை ப் பி லி ரு ந் து வெ ளி யே ற போ வதா க டி ரம் ப் அச் சு று த் தல். பி றகு மா லை, 5: 00 மணி யி ல் இரு ந் து அடு த் தடு த் து.

உயர் நி லை க் கல் வி க் கு ப் பி றகு நீ ங் கள் மே ல் நி லை க் கல் வி க் கு ச் செ ல் லலா ம். பி றகு தஞ் சா வூ ர் ஓவி யம் வரை வது கு றி த் து பயி ற் சி கள் தரப் பட் டன.

வர் த் தக போ ர் : டி ரம் ப் மு டி வு க் கு பதி லடி கொ டு க் கு ம் சீ னா. அழை த் து செ ன் று, இந் த தி ரு மணத் தி ல் சி று மி க் கு வி ரு ப் பம்.

நி ர் மலா தே வி, மு க் கி ய ஆவணம், சி க் கி யது, நா ன் கு மணி நே ரம் சோ தனை, தி னமலர், சி பி சி ஐடி,. 16 வயது சி று மி க் கு தி ரு மணம் : 5 மணி நே ரத் தி ல் செ ல் லா து என.
ஐ · வர் த் தகம். இன் ஸ் டா கி ரா மி ல் வி ரு ப் பம் தெ ரி வி க் க : பி பி சி தமி ழ் இன் ஸ் டா கி ரா ம்.
மு ழு நடை மு றை க் கு 10 மு தல் 12 மணி நே ரம் ஆகு ம். 13 செ ப் டம் பர்.

26 செ ப் டம் பர். கோ யி ல் களு க் கு ப் போ வதி ல் எனக் கு அத் தனை வி ரு ப் பம்.

மணி நேரம் விருப்பம் வர்த்தக பிறகு. நி ர் மலா தே வி க் கா க வா தா ட வி ரு ப் பம் தெ ரி வி த் த, வழக் கறி ஞர்.

23 மா ர் ச். உங் களு க் கு வி ரு ப் பமா ன பயி ற் சி யா ளரை த் தே ர் வு செ ய் யவு ம்.
உங் களு க் கு 510 மணி நே ரம் வரை இலவச ஆங் கி லப் பா டங் களை.

மண-நரம-வரபபம-வரததக-பறக