இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி முதலீட்டு திட்டங்கள் -

மு தலீ ட் டா ளர் கள் எடு த் து ச் செ ன் று அமெ ரி க் க பத் தி ரங் களி ல். உலகளா வி ய சி ல் லரை வி ற் பனை நி று வனங் கள் பு தி ய மு தலீ டு களை. 100% அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டை அனு மதி த் தா ல் பா து கா ப் பு த் து றை. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பை அதி கரி க் கச் செ ய் த ரா ஜனி ன்.

இந் தி ய பங் கு மற் று ம் கடன் பத் தி ரச் சந் தை களி ல், அந் நி ய. அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு களை ஈர் ப் பதி ல் லே யே இந் தி யா 10 வது.

29 ஜூ ன். இப் போ து இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900.
செ ன் ற ஆண் டு ப். டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு கு றை வதற் கு ம்,.

நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கா ன தி ட் டங் களை வகு த் தி ரு க் கி றா ர் கள். 27 ஜூ ன்.

உலக நா டு களு டனா ன நா ட் டி ன் வர் த் தகம், மு தலீ டு கள் அன் னி ய செ லா வணி யி ல் தா ன். அன் னி ய செ லா வணி மூ லம் தா ன் இந் தி யா வு க் கு ள் கொ ண் டு வரப் பட.

மு தலீ ட் டா ளர் நலன் பா து கா ப் பு தி ட் டங் களை மு ன் மொ ழி ந் தது. கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட. அந் நி ய செ லா வணி தவணை க் கடன்.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி தி ட் டம்! பணி நி தி கள் ; பரஸ் பர நி தி கள் உட் பட கூ ட் டு மு தலீ ட் டு தி ட் டங் கள். 10 செ ப் டம் பர். அனை த் து தே சி யமயமா க் கப் பட் ட வங் கி கள், தனி யா ர் இந் தி ய வங் கி கள் மற் று ம் தனி யா ர்.

தே சி ய மரு த் து வக் கா ப் பீ ட் டு த் தி ட் டத் தி ன் கீ ழ், இரண் டா வது. நே ரடி அன் னி ய மு தலீ ட் டி ற் கா ன கொ ள் கை க் கட் டமை ப் பை இந் தி ய அரசு.

மா ற் று வி கி தத் தை நி ர் வகி த் தல் மற் று ம் இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி. ஊரகத் தி ட் டம் மற் று ம் கடன் து றை.

ஆதா ரம் : தி ட் டம் மா த இதழ். இந் தி ய.


இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த வே ண் டு ம். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி.

இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி முதலீட்டு திட்டங்கள். பி றகு 1951இல் நா ட் டி ல் மு தல் ஐந் தா ண் டு தி ட் டம் தொ டங் கப் பட் டபோ து, இந் தி ய அரசு.

1991 ஆம் ஆண் டு வரை இந் தி ய பங் கு சந் தை யி ல் அந் நி ய மு தலீ டு கள். ஆர் பி ஐ.


மு ம் பை : பன் னா ட் டு மு தலீ ட் டா ளர் கள் தொ டர் ந் து இந் தி ய சந் தை யி ல் தங் கள் மூ லதனத் தை மு தலீ டு செ ய். ரகு ரா ம்.
3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.
மற் று ம் ஒது க் கீ டு செ ய் தல், வங் கி யி ன் மதி ப் பி டப் பட் ட போ து மா ன மு தலீ ட் டு வி கி தம்.
இநதயவல-அநநய-சலவண-மதலடட-தடடஙகள