அந்நிய மூலதனக் கச்சா எண்ணெய் - லதனக

தற் போ து தா ன் அடு த் த கட் ட நகர் வா க உலக நா டு கள் பு து ப் பி க் கத் தக் க ஆற் றல் வளங் களை கு றி த் து சி ந் தி க் க. Business news News: அதி கரி த் து வரு ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை யா ல். கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யை கு றை த் த இந் தி யா. உலகம் மு ழு வது ம் பொ ட் ரோ ல், டீ சலை நம் பி இயங் கி வரு ம் நி லை யி ல், அதற் கு அடி ப் படை யா ன கச் சா எண் ணெ ய் உற் பத் தி அளவு.

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி த் து வரு கி றது. கடந் த நா ன் கு ஆண் டு களி ல் இல் லா த வகை யி ல் ஒரு பே ரல் 75 டா லர் என் கி ற.
23 ஏப் ரல். சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து உயர் ந் து வரு ம் நி லை யி ல்,.
28 ஜூ ன். அந்நிய மூலதனக் கச்சா எண்ணெய்.
25 ஜூ ன். 14 ஆகஸ் ட்.

இதன் வி ளை வா க 1991ஆம் ஆண் டு இந் தி யா வி ன் மொ த் த அந் நி ய.

அநநய-மலதனக-கசச-எணணய