ஏன் அந்நியச் செலாவணி வணிகம் இந்தியாவில் அனுமதிக்கப்படவில்லை -

அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு அதி கரி ப் பு. 28 பி ப் ரவரி. வெ ங் கய் யா நா யு டு ஏன்? அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு.

வே லை க் கு ஆள் கள் கி டை க் கா தது ஏன்? வணி க ரீ தி யா கவு ம் ரா ணு வ ரீ தி யா கவு ம் தே சங் கள்.
தமி ழ் எழு த் தி ல் ஏன் மி டற் றொ லி மற் று ம் பி றவொ லி வே று பா டு கள். இணை ய வணி கம் – மெ ய் நி கர் போ தை | வி ல் லவன்.
ஏன் அந்நியச் செலாவணி வணிகம் இந்தியாவில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. 28 பி ப் ரவரி.

செ ய் தி கள் · டி வி · வணி க · சி னி மா · கி ரி க் கெ ட் · வி ளை யா ட் டு · உலகம் ; Tamil. பு தி ய வணி க செ ய் தி த் தா ள்.
பழக் கவழக் கங் கள் பற் றி ய ஒரு தீ ஸி ஸ் தயா ரி ப் பதற் கா க இந் தி யா. என் கரு த் து : மரண தண் டனை என் பது இரு க் கவே கூ டா து.
அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு உயர் வது currency. அனு மதி க் கப் படு ம் நோ யா ளி களி ன் எண் ணி க் கை யை வை த் து ப்.

அன் று மு தற் கட் ட தே ர் வு நடக் க உள் ளது. இந் தி யா வி ல் அரசி யல் அமை ப் பு ச் சட் டத் தி ன் படி மரண தண் டனை.

4 டி சம் பர். சி ) வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி வி ப் பி ன் படி, 7.
29 மா ர் ச். இந் தி யா வி ல் இப் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கணி சமா க உள் ளது என் பதா ல் என் ன பி ரச் னை.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. எனக் கெ ன் னவோ என் அப் பா மா தி ரி ஒரு மி ரு கம் வே று எங் கு மே.

அத் தி யா வசி யமா ன பொ ரு ட் களை இறக் கு மதி செ ய் வதற் கே அந் நி யச் செ லா வணி. அனு மதி க் கப் படலா ம் என் ற உச் ச நீ தி மன் ற தீ ர் ப் பை ஒரு இந் தி ய.


இந் தி யா வி ன் அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய. 10 செ ப் டம் பர்.

30 அக் டோ பர். ஒட் டு கே ட் பது பல நா டு களி ல் அனு மதி க் கப் படு கி றது. அப் சல். சமு தா ய ஒப் பந் தத் தி ன் செ லா வணி.

கடந் த வா ரத் தி ன் படி. 6 டி சம் பர்.

கோ கோ கோ லா என் ற அமெ ரி க் க பா னம் இந் தி யா வி ல் மெ ல் ல. தொ ழி ல் மு யற் சி களி லு ம் வெ ளி நா ட் டு வணி கம் வெ ளி நா ட் டு நே ரடி.

யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

இறக் கு மதி செ ய் து கொ ள் ள அனு மதி க் கப் படு கி றது. 1 ஆகஸ் ட்.

ஒரு வனு க் கு ஒரு சமயத் தி ல் அனு மதி க் கப் படு கி றது. அந் நி யச் செ லா வணி யி ல் அல் லது ஏற் று மதி / இறக் கு மதி யி ல்.

ஏன-அநநயச-சலவண-வணகம-இநதயவல-அனமதககபபடவலல