கச்சா எண்ணெய் வர்த்தக உத்திகள் -


இந் தி யா வி ற் கு கச் சா எண் ணெ ய் கி டை க் க உதவி க் கரம் நீ ட் டு ம். 17 ஜூ லை.

4 செ ப் டம் பர். செ ன் னை : கச் சா எண் ணெ ய் கசி வை உடனடி யா க அகற் று வதற் கா ன.
5 – அரசு ப் பே ரு ந் து களி ன் பு து உத் தி · மி த் ரா. கு றை ந் தபட் சக் கட் டணம் ரூ.

பா றை எண் ணெ யை க் கச் சா எண் ணெ ய் அல் லது பா றை நெ ய் என் று ம். கச் சா எண் ணெ ய் வி லை 4% கு றை ந் து ம், இந் தி யா வி ல் வி லை மா ற் றம்.

பா றை எண் ணெ யை மு தன் மு தலா க 1556 இல் ஜெ ர் மன் கனி மவி யலா ளர். வர் த் தக உலகத் தி ல் நடக் கு ம் மா ற் றங் கள், பங் கு ச் சந் தை.

1 நா ளு க் கு மு ன் னர். 19 செ ப் டம் பர்.

4 பி ப் ரவரி. இதன் கா ரணமா கவு ம் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை அதி கரி த் தது.
இந் நவீ ன உத் தி களை பயன் படு த் த அரசு ம், து றை மு கமு ம் மு ன் வர. உலக அளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கட் டு ப் பா ட் டி ல் இரு க் கு ம் நி லை யி ல் மத் தி ய அரசி ன் வரி வி தி ப் பு தா ன், பெ ட் ரோ ல் வி லை.

கச்சா எண்ணெய் வர்த்தக உத்திகள். வர் த் தக தடை கா ரணமா க சர் வதே ச சந் தை களி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை.

எந் த உத் தி யை எந் த நே ரத் தி ல் பயன் படு த் து வது? கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து அதி கரி த் து க்.
நடக் கு ம் வர் த் தக போ ர் வி ரை வி ல் தீ ர் க் கப் படா வி டி ல், கச் சா எண் ணெ ய். கச் சா எண் ணெ ய் வர் த் தகத் தி ல் இரு ் நது ஈரா னை அகற் ற து டி த் து வரு ம் அமெ ரி க் கா, சவு தி அரே பி யா மூ லம் கா ய் நகர் த் தி வரு கி றது.

கசச-எணணய-வரததக-உததகள