பைனரி விருப்பம் மின் புத்தகம் -

அதி ர் ஷ் டவசமா க நா ங் கள் உங் களு க் கு இலவசமா க பு த் தகங் களை. 5 ஏப் ரல்.


இலவச மி ன் பு த் தகங் களை ப் பதி வி றக் க மு தல் 5 வலை த் தளங் கள் 1. 9 அக் டோ பர்.

0 சர் வதே ச உரி மத் தி ன் கீ ழ் பகி ரப் படு கி றது. இந் த மி ன் பு த் தகங் களை, கணி னி, கை த் தொ லை பே சி மற் று ம்.

இம் மி ன் னூ ல் Creative Commons Attribution- NonCommercial- NoDerivatives 4. பைனரி விருப்பம் மின் புத்தகம்.
பி ன் னர் மி ன் பு த் தகங் களை படி ப் பதற் கா க கரு வி கள் பல கண் டு பி டி க் கப் பட் டதா ல் பல கோ ப் பமை ப் பு களி ல் மி ன் னூ ல் கள் இப் போ து. மி ன் பதி ப் பு : செ ப் டம் பர்.
இந் த இணை ய தளங் களி ல் படி க் கக் கூ டி ய தமி ழ் மி ன் பு த் தகங் கள் உரு வா க் கு ம் மு யற் சி யி லு ம் பல தமி ழ் இணை ய தளங் கள் மு யன் று வரு கி ன் றன. கணி னி கள், கை த் தொ லை பே சி கள் அல் லா து மி ன் வா சி ப் பு க்.

பனர-வரபபம-மன-பததகம