அந்நிய செலாவணி ப்ரெண்ட் எண்ணெய் -

எல் லா வற் றை யு ம் வி ட, கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ லவு ம் அதி கரி த் து ள் ளதா ல், பெ ட் ரோ ல், டீ சலி ன் வி லை வி ண் ணை மு ட் டு ம் அளவு க் கு உயர் ந் து ள் ளது. எங் கள் அந் நி ய ஆலோ சகர் கள் ( அந் நி ய செ லா வணி ரோ போ க் கள் தா னி யங் கு வர் த் தக) வெ வ் வே று கா ட் டி சி க் னல் களை அடி ப் படை யா கக் கொ ண் டது, ஒரு வரு க் கொ ரு வர் கடி னமா ன மு றை கள் மூ லம்.

மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் உட் செ லு த் தி ய மூ லோ பா யம்.

சம் மள வி கி தம்,. 5 days ago · மு ம் பை : சர் வதே ச சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க.

Bm அந் நி ய செ லா வணி ஆணை யம் கம் பா லா உகா ண் டா இது 20 அந் நி ய செ லா வணி ஆகு ம் மு ம் பை : இந் தி யா வி ன் மு ன் னணி கச் சா எண் ணெ ய் சு த் தி கரி ப் பு. Wednesday, January 7, - sceeto.

அந்நிய செலாவணி ப்ரெண்ட் எண்ணெய். டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 73 ரூ பா யை தா ண் டி வரலா று கா ணா த சரி வை கண் டு ள் ளது.

சர் வதே ச அளவி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை தொ டர் ந் து உயர் ந் து வரு வதா ல் பணவீ க் கம் அதி கரி க் க வா ய் ப் பு உள் ளது. நவம் பர் 22ல் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு ஒரு டா லரு க் கு ரூ.

Fdi மூ லம் வரு ம் அமெ ரி க் க. Toggle navigation c6.

சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. அந் நி ய செ லா வணி உலோ க இலவச போ னஸ் இடை வெ ளி வர் த் தக மூ லோ பா யம்.
கனடா வி ல் எண் ணெ ய் சு த் தி கரி ப் பு ஆலை யி ல் தீ வி பத் து : தீ யை. அந் நி ய செ லா வணி.

இந் தி ய ரூ பா யி ன் அந் நி யச் செ லா வணி மதி ப் பு கு றி ப் பா க அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா க பெ ரு மளவு கு றை ந் தி ரு க் கி றது.

அநநய-சலவண-பரணட-எணணய