அந்நிய செலாவணி php டாலர் -

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க இரு ந் தது. 94 கு வை த் தி னா ர் = ரூ.

அந்நிய செலாவணி php டாலர். நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை. டா லர் 100 ரூ பா ய் வந் தா ல் கூ ட கூ ச் சம் இல் லா மல். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு.

ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. ( டா லர் ) = ரூ.


அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த கடு ம் சரி வை எட் டி உள் ளது.

Dinamalar Tamil News Paper Nellai Edition. கடந் த ஆகஸ் ட் 3- ஆம் தே தி வெ ளி யா ன தகவலி ன் படி ஜூ லை 27- ஆம் தே தி 404.
19 பி ல் லி யன் டா லர் கை யி ரு ப் பு இரு ந் தது. டா லரு க் கு.

அநநய-சலவண-PHP-டலர