எரிவாயு விலை அந்நிய செலாவணி -

பா து கா ப் பு கு ளறு படி கா ரணமா க இங் கி லா ந் து அமை ச் சர் களி ன். We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

மா னி யம் அல் லா த சமை யல் எரி வா யு சி லி ண் டர் வி லை ரூ. நீ ண் ட நா ள் களு க் கு பி றகு பங் கு ச் சந் தை தி றக் கபப் டு வதா ல்.
மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு. பி ரி த் தா னி ய பவு ண் டி ன் பெ று மதி சி ல வா ரங் களு க் கு பி றகு.

கா கு, மகு ன் என் ற இரு வரு ம் ஊர் ச் சா வடி அரு கி ல் வந் தனர் வனத் து றை. அந் நி ய செ லா வணி வி லை வா ர இறு தி.

இயற் கை எரி வா யு நே ரடி வி கி தம். அதே போ ல், பல நா டு களு டன் அந் தந் த நா ட் டு செ லா வணி மதி ப் பி ல் இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பி னை நி ர் ணயம் செ ய் வது, அதா வது கரன் சி ஸ் வா ப்.
எரிவாயு விலை அந்நிய செலாவணி. This includes cookies from third party social media websites and ad networks.

எரவய-வல-அநநய-சலவண