தந்திரம் வர்த்தகம் பைனரி இலக்க -

அதற் கு எந் த எண் ணு ம் வி தி வி லக் கல் ல. மற் ற எண் கா ரர் கள்.
எந் தவொ ரு நா ன் கு இலக் க எண் ணை எடு த் து மே லே கூ றி ய மு றை யை கடை பி டி த் தா ல் எப் போ து மே அது 6174 என் ற எண் ணி ல் தா ன் மு டி யு ம். கலை யு ம், கலை சா ர் ந் த தொ ழி லு ம்.

எல் லா எண் களு க் கு ம் இந் த ஒன் றா ம் எண் ணே தலை மை வகி க் கி றது. ஒவ் வொ ரு வர் வா ழ் வி லு ம் பு யல் ( சோ தனை கள் ) என் பது நி ச் சயம் ஏற் படு ம்.

எதி லு ம் தனி த் து நி ன் று. இரா ஜ தந் தி ரத் தை கை யா ள் வதி ல் தி றமை பெ ற் றவர் கள்.

10 ஜூ லை. ஆதலா ல் மற் றவர் களி ன் தந் தி ரம் இவர் களி டம் பலி க் கா து.

நமது சூ ரி யக் கு டு ம் பத் தி ன் தலை வனா ன சூ ரி யன் தா ன் இதனை. தந்திரம் வர்த்தகம் பைனரி இலக்க. தற் பெ ரு மை, கண் மூ த் தனமா ன சு கநா ட் டம், தந் தி ர மி க் கவரா னா லு ம் தப் பா கப் பே சி மா ட் டி க் கொ ள் ளவர்.
தநதரம-வரததகம-பனர-இலகக