நிறுவனத்தின் பங்குச் சந்தை விருப்பங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன -

பங் கு ச் சந் தை எப் படி செ யல் படு கி றது என் பதை ப் பற் றி ய ஒரு கதை யை ஃபே ஸ் பு க் கி லோ, வா ட் ஸ் ஆப் ஃபா ர் வே ர் ட் தகவலா கவோ. நிறுவனத்தின் பங்குச் சந்தை விருப்பங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன.
12 ஏப் ரல். ஒரு வணி க நி று வனத் தி ன் பெ று மதி, பங் கு களி ன் எண் ணி க் கை.

| இந் தி ய பங் கு சந் தை யி ல் பை - பே க் எப் படி செ யல் படு கி றது? மொ த் தச் சந் தை மதி ப் பீ டு ( market capitalization).

ஆனா ல் நி று வனங் கள் கு றை ந் த எண் ணி க் கை யி லா ன பங் கு களை. தற் போ து 1500 க் கு ம் மே ற் பட் ட நி று வனங் களி ன் பங் கு கள் இங் கு வர் த் தகம் செ ய் யப் படு கி ன் றன.

Factors That Affect Stock Market Trading in India | இந் தி ய பங் கு சந் தை வர் த் தகத் தை பா தி க் கு ம் மு க் கி ய கா ரணங் கள்! பங் கு ச் சந் தை என் பது நி று வனங் கள் தங் கள் பணத் தை அதி கரி க் கு ம் மி க. பரி மா ற் றத் தி ன் வெ ளி யே ற் றி டமா கவு ம் செ யல் படு கி ன் றன, அதா வது. பங் கு கள் எவ் வா று செ யல் படு கி ன் றன என் பதை ப் பங் கு ச் சந் தை. பங் கு ச் சந் தை யி ல் வணி க நி று வனங் களி ன் பங் கு கள் வா ங் கி வி ற் கப் படு கி ன் றன. 13 செ ப் டம் பர்.


தகவல் தொ ழி ல் நு ட் ப நி று வனத் தி ன் பங் கு கள் ஏற் றம் கண் டா ல்,.
நறவனததன-பஙகச-சநத-வரபபஙகள-எவவற-சயலபடகனறன