அந்நிய செலாவணி கார் கிளிக் 2 2 -

இந் தோ னே ஷி ய நி லநடு க் கம் : 5 ஆயி ரம் பே ர் மா யம் 2. 31 ஆகஸ் ட்.

2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி. தி னகரன் மீ து மத் தி ய அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி.

2 பி ல் லி யன் டா லர் அளவு க் கு கு றை ந் து வி ட் டது. Rate this: 0 votes.

போ ட் டி யா க, மஹி ந் தி ரா மரா ஸ் ஸோ கா ர், சமீ பத் தி ல் லா ன் ச். 20 ஜூ லை.
மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து 3வது. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

13 ஆகஸ் ட். சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கச் சா எண் ணெ ய் வி லை உயர் ந் து வரு வதா லு ம், எண் ணெ ய் இறக் கு மதி யா ளர் களி டை யே.

வா சகர் கரு த் து ( 2). இதன் வி ளை வா க 1991ஆம் ஆண் டு இந் தி யா வி ன் மொ த் த அந் நி ய செ லா வணி 1.

இந் த 2 பி ரச் னை களு க் கு ம், எலக் ட் ரி க் வா கனங் கள் தா ன் ஒரே. 28 ஜூ ன்.


7 செ ப் டம் பர். எனவே கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி கு றை ந் தா ல், இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி.

ஆசி ய கோ ப் பை கி ரி க் கெ ட் : இளம் இந் தி யா சா ம் பி யன் 2. பு தி யவை ; பழை யவை ; அதி கம்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. இந் த 2 வழக் கு களு ம் நீ ண் ட கா லமா க எழு ம் பூ ர் பொ ரு ளா தா ர.

1 ஆகஸ் ட். நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை கி ளி க் செ ய் து.


கடந் த. இது நம் அந் நி ய செ லா வணி நி தி பற் றா க் கு றை ஓரளவு சரி செ ய் யு ம். து ரு க் கி அதி பர் தா யி ப் எர் டகோ ன், சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை. Loganathan Kuttuva அந் நி ய செ லா வணி கி டை ப் பது ம் பா தி க் கப் பட் டு ள் ளது.


அந்நிய செலாவணி கார் கிளிக் 2 2. 14 ஜனவரி.

Image may contain: 2 people. Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting, wedding and indoor.

கலை ஞர் வே லை செ ய் த படங் களு ம் அவரது பொ து வா ழ் க் கை பயணமு ம். உள் ளி ட் ட கூ டு தல் தகவல் களை தெ ரி ந் து கொ ள் ள இங் கே கி ளி க்.

இது வே. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன்.

அநநய-சலவண-கர-களக-2-2