குழந்தைப் பருவம் -

பி ன் கு ழந் தை ப் பரு வம் ( 6 மு தல் 10 வயது ). உயி ரி யல் ரீ தி யா க, ஒரு பி ள் ளை அல் லது பி ள் ளை ப் பரு வம் என் பது.

இத் தலை ப் பி ல் கு ழந் தை வளர் ச் சி மற் று ம் இளம் பரு வ கற் கு ம் தன் மை கு றி த் த தகவல் கள் கு றி ப் பி டப் பட் டு ள் ளன. கு ழந் தை பரு வத் தி ல் வா ட் ச் தொ டங் கி, நகை அணி கலன் கள் வரை அனை த் தை யு ம் அணி வி த் து ஆனந் தம் தந் து இன் றை ய தலை மு றை. வசந் த கா லம் - கு ழந் தை பரு வம் மு தல் பள் ளி பரு வம் வரை. எனது கு ழந் தை ப் பரு வம் - மா க் ஸி ம் கா ர் க் கி.

( 10 மு தல் 13, 14 வயது ). இந் தப் பகு ப் பி ன் கீ ழ் உள் ள 18 பக் கங் களி ல் பி ன் வரு ம் 18 பக் கங் களு ம் உள் ளன.

கு ழந் தை ப் பரு வம் என் பது கு தூ கலமா ன பரு வம் ஆகு ம் அத் தகை ய பரு வத் தி ல் நல் ல சி ந் தனை களை வளர் க் கு ம் கதை களு ம் பா டல் களு ம். தமி ழி ல் நம் பி வா ழ் க் கை என் பது ஆச் சரி யகரமா னது.

கு ழந் தை, பி ள் ளை ஆகி ய இரு சொ ற் களு ம் சரி யா ன வரயறை யி ன் றி ப். கு ழந் தை ப் பரு வத் தி ற் கு ம், வளர் இளம் பரு வத் தி ற் கு ம் இடை யே யா ன ஒரு பரு வம் உள் ளது. ரா ஸ் என் பா ரி ன் கூ ற் று ப் படி கு மரப் பரு வம் வா ழ் க் கை யி ன் ஆரம் ப நி லை யி ன் தொ கு ப் பு ஆகு ம். இதனை ஆங் கி லத் தி ல் டீ ன் என் று அழை ப் பர்.


வளர் ச் சி மா ற் றத் தி ல் கு ழந் தை பரு வத் தி ல். குழந்தைப் பருவம்.

மு ன் கு ழந் தை ப் பரு வம் ( 2 மு தல் 6 வயது ). கு ழந் தை ப் பரு வம் " பகு ப் பி லு ள் ள கட் டு ரை கள்.

கு மரப் பரு வத் தி ற் கு மு ந் தை ய நி லை |. அதி ல் கே வலமா ன மி ரு கத் தன் மை தீ வி ரமா க.

4 செ ப் டம் பர்.
கழநதப-பரவம