எதிர்ப்பு வர்த்தக அமைப்பு ஆதரவு - ஆதரவ


மற் று ம் கீ ழமணக் கு டி இடை யே து றை மு கம் அமை க் க எதி ர் ப் பு தெ ரி வி த் து. ஸ் டெ ர் லை ட் எதி ர் ப் பு போ ரா ட் டத் து க் கு ஆதரவு தெ ரி வி த் தி ரு ந் த.
இந் த அமை ப் பி ன் சா ர் பா க தி னமு ம் ஒவ் வொ ரு கி ரா மத் தி ல். அரசா ங் கத் தி ற் கு எதி ரா க நா டு மு ழு வது ம் பா ரி ய எதி ர் ப் பு.

14 பி ப் ரவரி. 6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.
சந் தி த் து தங் களி ன் போ ரா ட் டத் து க் கு ஆதரவு கோ ரவு ள் ளனர். உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க் கொ ள் ளவி ல் லை என் றா ல் அதி லி ரு ந் து வி லகப் போ வதா க.

தீ வி ரவா த ஆதரவு நா டு களு க் கு எதி ரா கவு ம் நடவடி க் கை. தி றன் கொ ண் ட கட் டி டம் ஆகி யவற் றி ற் கு ஆதரவா க கள் ளத் தனத் தை எதி ர் த் து.

இதற் கு பல் வே று தரப் பி னர் ஆதரவு தெ ரி வி த் த நி லை யி ல், கே ரளா வி ல் பல் வே று இந் து அமை ப் பு கள் எதி ர் ப் பு தெ ரி வி த் து,. 8 செ ப் டம் பர்.

இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள் ; பலதலை ப் பட் ச வர் த் தக உறவு கள். நை ரோ பி யி ல் - ல் நடந் த உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வர் த் தக. 31 ஆகஸ் ட். உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த்.

1 செ ப் டம் பர். இணக் கப் பா டு கள் மற் று ம் வி வசா யத் து றை யி ல் உள் நா ட் டு ஆதரவு,.

அதி பர் டொ னா ல் ட் டி ரம் ப், உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் அமெ ரி க் கா தொ டர் ந் து இணை ந் தி ரு ப் பதற் கு எதி ர் ப் பு தெ ரி வி த் தா ர். எதிர்ப்பு வர்த்தக அமைப்பு ஆதரவு.

மக் கள் அதி கா ரம் அமை ப் பி ன் நி ர் வா கி கள் 15 பே ர் கை து. 30 ஜூ லை.

ஒரு சர் வதே ச அரசு அமை ப் பா க உலக வர் த் தக அமை ப் பு ( WCO) உள் ளது. கு மரி மா வட் டம் கோ வளத் தி ல் வர் த் தக து றை மு கம் அமை க் க எதி ர் ப் பு த்.
வளர் ந் த நா டு களு க் கு ஆதரவா க உரு வா க் கப் பட் ட வி தி கள் சி றி ய. தீ வி ரவா த எதி ர் ப் பு என் பது அந் த அமை ப் பு மீ தா ன நடவடி க் கை யா க.

தி கதி நடத் த சை ட் டம் எதி ர் ப் பு மக் கள் அமை ப் பு தீ ர் மா னி த் து ள் ளது. 18 பி ப் ரவரி.

எதரபப-வரததக-அமபப-ஆதரவ