வர்த்தக வாய்ப்புகள் மலேசியா -

மலே சி ய அரசு சரக் கு மற் று ம் சே வை வரி யை ரத் து செ ய் ய இரு ப் பதா க அறி வி த் தி ரு க் கி றது. சி றி ய, நடு த் தர நி று வனங் கள் வர் த் தக வா ய் ப் பு கள் கு றி த் து சற் று எச் சரி க் கை யு டன் உள் ளன · image · woodlands checkpoint.

Explore Tamil Oneindia. சி று, நடு த் தர வர் த் தகர் களு க் கு அரி ய வா ய் ப் பு!
By எழி ல். கோ லா லம் பூ ர் : மலே சி ய பொ து த் தே ர் தலி ல் வா க் கு ப் பதி வு.

வரு ம் ஜூ ன் 1- ம் தே தி மு தல் இந் த வரி. இதனா ல் இவரு க் கு தே ர் தலி ல் வெ ற் றி வா ய் ப் பு கு றை வா கவே.

உலக அளவி ல் வர் த் தக. கலை ஞர் களு க் கு தமி ழ் ப் படங் களி ல் பணி யா ற் ற வா ய் ப் பு எற் படு த் தி த் தரப் படு ம்.

மலே சி ய அரசா ங் கம் கஞ் சத் தனமா க நடந் து கொ ள் ளவி ல் லை : மலே சி ய. மீ ம் ஸ் · வீ டி யோ · இந் தி யா · தமி ழகம் · வர் த் தகம் · இலங் கை · உலகம் · செ ய் தி கள் · வி ளை யா ட் டு · ஆசி ரி யர் பக் கம்.

4 ஜனவரி. எனி னு ம் சமீ ப. 22 ஜூ ன். வர்த்தக வாய்ப்புகள் மலேசியா.
Follow Oneindia Tamil. மலே சி ய இந் தி யர் களி ன் வர் த் தக வா ய் ப் பு களை அதி கரி க் க வே ண் டு மெ ன் ற நோ க் கத் தி ல் இந் த அமை ப் பு தொ டங் கப் பட் டது.

Mahathir Says Malaysia Opposition Set for Shock Election Win மலே சி யா வி ல் எதி ர் கட் சி கள் ஆட் சி : 92 வயது மகா தீ ர் மு கமது பி ரதமரா கி றா ர் Mahathir Mohamad, Prime. சி ங் கப் பூ ர், மலே சி யா போ ன் ற நா டு களி ல் தமி ழ் ஆசி ரி யரு க் கா ன பணி வா ய் ப் பு கள் இரு ப் பது உண் மை தா ன்.


இன் றி ரவு மலே சி யா செ ல் கி றா ர் ரஜி னி! சி றி ய, நடு த் தர நி று வனங் கள் வர் த் தக வா ய் ப் பு கள் கு றி த் து சற் று.

ஆர் ஆர் சி கட் டண வி தி ப் பு : சி ங் கப் பூ ரி ன் மு டி வு க் கு மலே சி யா மதி ப் பளி க் கு ம்!

வரததக-வயபபகள-மலசய