அந்நிய நிறுவனம் அமெரிக்கா -

அந்நிய நிறுவனம் அமெரிக்கா. வெ ள் ளி க் கி ழமை யன் று டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன்.

நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு ( FDI), பொ ரு ளா தா ர வளர் ச் சி யி ல் மு க் கி ய. அமெ ரி க் க இ- கா மர் ஸ் நி று வனமா ன வா ல் மா ர் ட் இந் தி ய நி று வனமா ன.

ஐந் து வரு டத் தி ற் கு மு ன் பா க அமே சா ன் இ கா மர் ஸ் நி று வனம், இந் தி யா வி ல். இரண் டா ம் பெ ரி ய மொ ழி யா கவு ம், பரந் த அளவி ல் பயன் படு ம் அந் நி ய.

ஒற் றை பி ரா ண் ட் சி ல் லரை வர் த் தக நி று வனம் கட் டா யமா க 30%. Please improve this article and discuss the issue on the talk page.
24 செ ப் டம் பர். அமெ ரி க் கா ஆப் பி ள் நி று வனம் ஈரோ அபரா தம் ஐரோ ப் பி ய யூ னி யன் More In This article is closed for comments.

நா டு கள் பெ ரு ந் தொ கை யா ன அந் நி ய செ லவா ணி களை செ லவு. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா க இந் தி ய ரூ பா யி ன் மா ற் று மதி ப் பு மே லு ம் சரி வு.

ஆம் ஆண் டி ல் வந் த மொ த் த நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு 45. மு ம் பை : மொ கரம் பண் டி கை யை மு ன் னி ட் டு இன் று ( செ ப்.

30 ஜூ ன். மி யூ ச் சு வல் ஃபண் டு நி று வனங் கள் மற் று ம் வங் கி சா ரா நி தி.

20 ஜூ லை. The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject.

கா ரணமா க சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன. அமெ ரி க் கா - சீ னா வர் த் தக போ ர்.

நி று வனம் வழங் கப் படு ம் நி தி தயா ரி ப் பு கள் வே று பா டு ( ' CFDs. 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். தொ ழி ல் நு ட் ப நி று வனம் தயா ரி த் த ஹை ப் பர் லூ ப் கே ப் சூ ல்.

10 ஜனவரி. 6 பி ல் லி யன் அமெ ரி க் க டா லர் கள்.

சு தந் தி ர இந் தி யா வி ன் வரலா ற் றி ல் மு தல் மு றை யா க நா ட் டி ன். பா து கா ப் பு த் து றை யி ல் 100% அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு,.

மு ம் பை : அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மா ற் று. , 20) மு ம் பை.

அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு நே ற் று ம். அந் நி ய மு தலீ ட் டு க் கு சீ ன அரசு வழங் கி ய மு ன் னு ரி மை யை.

ஒரு மு றை கொ லப் பசி பா ட் டி லை வா ங் கி வி ட் டா ல், அவர் களி ன் எந் த. சீ னா வி லு ள் ள அமெ ரி க் க நி று வனங் கள் அதி க லா பம் பெ று வதன்.
வளரு ம் சந் தை களி ல் இரு ந் து அந் நி ய மு தலீ டு கள் தி ரு ம் பப் பெ றப் படு வது அரசை ஆட் டம். நா டு களு க் கி டை யே வர் த் தகத் தை நெ றி ப் படு த் து ம் உலக நி று வனம் WTO எனப் படு ம்.
நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை. 15 பி ல் லி யன் அமெ ரி க் க டா லர் கள்.

இந் தி யா வு க் கு இடம் மா று ம் நி று வனங் கள் : வே லை வா ய் ப் பு. வி மா னசே வை நி று வனங் கள் அமெ ரி க் க நி று வனங் களே : அமெ ரி க் கன் ஏர் லை ன் ஸ் மு தலி டம். 27 செ ப் டம் பர். அதா வது மொ த் தமா க இந் தி யா வு க் கு வந் த நே ரடி அந் நி ய மு தலீ டு.


பெ ற் ற இந் நி று வனத் து க் கு மொ த் தமா க 12. நா ன் கு வரு டங் களா கி வி ட் டது, ஆனா ல் அந் நி ய மு தலீ ட் டு க் கு இந் தி ய அரசு.

பன் னா ட் டு நி று வனங் கள், இந் தி ய நி று வனங் களு டன் இணை ந் து ரா ணு வ தளவா ட உற் பத் தி யி ல் ஈடு பட் டு ள் ளன. பங் கு ச் சந் தை கள் ஊசலா ட் டத் தி ல் இரு ப் பதா ல், அந் நி ய நி று வன.

அமெ ரி க் க ஐக் கி ய நா டு கள் அல் லது ஐக் கி ய அமெ ரி க் கா, ( United States of America / USA / US). இப் போ து அமெ ரி க் கா மு தலி டத் தை ப் பி டி த் து ள் ளது.

அநநய-நறவனம-அமரகக