ஊடாடும் தரகர்கள் குறுகிய விற்பனை விளிம்பு - தரகர


கு றை ந் த வி ற் பனை உயர். பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய.

ஊடா டு ம் தரகர் கள் எக் ஸ் எக் ஸ். ஊடாடும் தரகர்கள் குறுகிய விற்பனை விளிம்பு.


கு று கி ய நீ ண் ட அந் நி ய செ லா வணி. தரகர் நடு வர் forex ஆய் வு வி ரு ப் ப வர் த் தகத் தி ற் கு சி றந் த ஆன் லை ன்.
ஊடா டு ம் தரகர் கள் ஆரம் ப வி ளி ம் பு தே வை.
ஊடடம-தரகரகள-கறகய-வறபன-வளமப