விருப்பங்களை வர்த்தக பங்கு சந்தை சந்தை -

விருப்பங்களை வர்த்தக பங்கு சந்தை சந்தை. உங் கள் பங் கு வர் த் தகம் வெ ற் றி பெ ற எமது வா ழ் த் து க் கள்!

இந் த பதி வு கு றி த் து தங் கள் கரு த் து க் கள் ஏதே னு ம் தங் களி டம் இரு ப் பி ன் தயக் கமி ன் றி பதி வு செ ய் யவு ம். இந் த இணை ய தளத் தி ல் எழு து பவர் பங் கு சந் தை நி பு ணரோ அல் லது.

தொ டர் ந் து மூ ன் றா வது நா ளா க சரி வை சந் தி த் தது பங் கு சந் தை. 4 லட் சம். கொ ள் ள சந் தை ஆய் வு ( Market Research ), தே வை களி ன் ஆய் வு ( Demand Analysis) மு தலி யவை களி ன் மூ லம் சந் தை வா ய் ப் பு களை பற் றி ய மு ன் ணறி வு பெ றமு டி யு ம். ஒரு பங் கு ச் சந் தை ( Stock market) என் பது ஒரு பொ து ச் சந் தை ( பொ ரு ளா தா ர.


எல் லா வர் த் தகத் தை போ லவே பங் கு கள் வர் த் தகத் தி லு ம் இரண் டே. ஒரே வா ரத் தி ல் இரண் டா ம் மு றை பு தி ய உச் சத் தி னை தொ ட் ட இந் தி ய பங் கு சந் தை.

வா ரத் தி ன் இறு தி வர் த் தக தி னமா ன இன் று கா லை மு தல் இந் தி ய. மு ம் பை பங் கு ச் சந் தை வர் த் த கத் தி ல் இரண் டு நா ளி ல் ரூ.
சந் தை வர் த் தகம் பற் றி ய செ ய் தி கள், தி ன பரி ந் து ரை கள், பங் கு.
வரபபஙகள-வரததக-பஙக-சநத-சநத