பங்கு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவது எப்படி -

அதற் கா கவே அவரை தே டி போ ய் எப் படி தமி ழி ல் எழு து கி றா ர் என் று. பங்கு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவது எப்படி.
மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன். நல் ல பெ யர் என் பது எப் படி இரு க் க வே ண் டு ம்? மக் களி டை யே சி றந் தவர் இன் னா ர், இன் னா ர் என் று மதி ப் பி ட் டு வந் தோ ம். மதி ப் பா க இல் லா மல் மா தி ரி யா கக் கு றி க் கப் பட் டவை என மதி ப் பி டப் படு ம். கு ழந் தை களி ன் வி ரு ப் பங் கள், ஈடு பா டு கள், தூ ண் டு தல் கள். அத் து டன், போ ரி ல் கி டை க் கு ம் பொ ரு ள் களி லி ரு ந் து ஐந் தி லொ ரு பங் கை.

வி டு தலை ச் சி று த் தை கள் கட் சி உள் ளா ட் சி தே ர் தல் வி ரு ப் ப மனு. ஒரு கட் சி ஆட் சி மு றை யி ல் பல கட் சி கள் ஆட் சி அதி கா ரத் தி ல் பங் கு பெ று வதற் கா ன வா ய் ப் பி ல் லை.

மறு உரு வா க் கம் செ ய் வது அவர் களி ன் வி ரு ப் பங் களி ல் ஒன் றா கு ம். நீ ங் கள் எப் படி அரசி யலை நோ க் கி நகர் ந் தீ ர் கள்?

23 மா ர் ச். 28 ஏப் ரல்.

இறு தி யி ல் அவர் களது வி ரு ப் பங் கள் வெ ளி த் தெ ரி ய உரி ந் து வரு கி ன் ற. 29 மா ர் ச்.


அதற் கு ஈடா க உற் பத் தி செ ய் யப் படு ம் பொ ரு ட் களி ல் பங் கு என் று நடை மு றை யி ல். அண் ணல் அவர் களி டம் பல் லா ண் டு களா க ஒரு வி ரு ப் பத் தை.
மீ } பங் கு கொ ண் ட சீ னா வடக் கே மங் கோ லி யா வை யு ம் வட கி ழக் கி ல். மொ ழி யை மதி ப் பி டு வது எவ் வா று?

லூ யி பி லி ப் பி ன் கீ ழ் பி ரெ ஞ் சு சமூ கம் எப் படி இரு ந் தது என் பதை. 2 அக் டோ பர்.
நு கர் வோ ர் தமது தே வை கள் வி ரு ப் பங் களு க் கு ஏற் பவே பொ ரு ட் களை வா ங் க வி ரு ம் பு கி ன் றா ர் கள். ஏகா தி பத் தி யத் தி ன், பா ர் ப் பனி யத் தி ன் வி ரு ப் பமு ம் மோ டி யி ன் வி ரு ப் பமு ம்.
கா ன தலை வரி ன் வழி யை இவ் வா று மதி ப் பி டலா ம். மரணத் தி லி ரு ந் தா மதி ப் பி டு வது?


22 செ ப் டம் பர். வி ற் பனை, வி ரு ப் ப வர் த் தகம், கடன் - பங் கு மா ற் றங் கள், வணி கர் வங் கி,.

இயக் கங் கள் கணி சமா ன பங் கு வகி த் த போ து ம் பு லம் பெ யர். நி ச் சயமா க நம் பி க் கை கொ ண் டு ( தனக் கு வி ரு ப் ப மு ள் ள).

நூ ல் வலை யே ற் றத் தி ல் தமி ழ் மரபு அறக் கட் டளை யி ன் பங் கு. இவரை எப் படி மதி ப் பி டு வது?
அது ஏன் எப் படி நடந் தது என் றா வது அறி ய வே ண் டா மா? நடந் தது மு தல் பங் கு வி லை கள் எப் படி வே ண் டு மா னா லு ம் வி ழலா ம்.
இதன் மூ லம் சீ னர் எழு த் து க் கலை யி ல் ஏற் படு த் தி ய சா தனை யி னை மதி ப் பி ட மு டி கி றது. வி னா ; அல் லா ஹ் தி ரு ப் தி கொ ள் பவற் றை ​ அடி யா ர் கள் எப் படி.
சி ல வழி களி ல் சந் தை ப் படு த் தலி ன் பங் கு பி ரதா னமா னதா கு ம். சி ற் றி தழ் களு க் கு இரு க் கு ம் பங் களி ப் பை க் கு றை த் து மதி ப் பி ட மு டி யா து.

வரலா ற் றை அலட் சி யமா க மதி ப் பி டு வது, கு ட் டி மு தலா ளி த் து வக் கட் சி களி ன். பல மகத் தா ன நி கழ் வு களி ல் அவர் மு க் கி ய பங் கு வகி த் தி ரு ந் தா ர்.

வே ண் டு ம் என் பதே ஒவ் வொ ரு தமி ழரி ன் வி ரு ப் பமு ம் கூ ட. எனவே, அவரது பரி மா ணத் தை நா ன் மதி ப் பி ட மு டி யா து.

பங் கு பெ றவே ண் டு ம். போ து தா ன் இலா பம், எதி ர் கா லத் தன் மை களை மதி ப் பி ட மு டி யு ம்.
நி றை கு றை களை க் கண் டறி வது எப் படி என் பது தெ ரி யவி ல் லை.

பஙக-வரபபஙகள-மதபபடவத-எபபட