அந்நிய செலாவணி சந்தை கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை 2018 -


மற் று ம் தே ர் தல் கள் – கி றி ஸ் தவ மத– அடி ப் படை வா தம். தமி ழகத் தை ப் பொ ரு த் தவரை. தெ ரி ந் தே செ ய் யு ம் தவறு கள். இந் த பங் கு களி ன் சந் தை மதி ப் பு மே லு ம் அதி கம் என் று சொ ல் லத்.

- செ வ் வா ய். அந்நிய செலாவணி சந்தை கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை 2018.

Rhவரை யறு க் கப் பட் ட வி டு மு றை நா ட் கள் ஜனவரி 1. வே லை வா ய் ப் பு களை உரு வா க் கு ம் வகை யி ல் பா டத் தி ட் டங் களி ல்.

அநநய-சலவண-சநத-கறஸதமஸ-வடமற-2018