அந்நிய செலாவணி சந்தை அமர்வுகளை gmt -


GMT was established to aid worldwide oceanic navigation and is based on the rotation of the Earth. During Daylight Savings Time, GMT is 4 hours ahead of Eastern Daylight Time ( EDT). Information about the time zone abbreviation GMT – Greenwich Mean Time - where it is observed and when it is observed. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
அந்நிய செலாவணி சந்தை அமர்வுகளை gmt. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

Related time apps. It was not until the. History of Greenwich Mean Time ( GMT) and its role in setting world time zones. 4 டி சம் பர். So if the time is. Greenwich Mean Time ( GMT) is the mean solar time at the Royal Observatory in Greenwich, London, reckoned from midnight.

At different times in the past, it has been calculated in different ways, including being calculated from noon; as a.

அநநய-சலவண-சநத-அமரவகள-GMT