இங்கிலாந்து பங்கு பங்குகளை உடற்பயிற்சி -

சந் தை வெ ள் ளி க் கி ழமை மு டி யு ம் போ து. பங் கு ச் சந் தை யி ல், எப் போ து ம் ` ஒரு பங் கை கு றை ந் த வி லை க் கு.

13 ஜூ ன். பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் மதி ப் பு, கு த் து மதி ப் பா ன மதி ப் பு களை க் கொ ண் டு கு றி ப் பி டப் படு வதா ல், அதனை ஒரு பங் கு க் கோ அல் லது.


பங் கு சந் தை. ஒரு வே ளை சந் தை மு டி வடை வதற் கு ள் அந் தப் பங் கை நீ ங் கள் வா ங் கவி ல் லை என் றா ல், இறு தி யி ல் அந் தப் பங் கு ஸ் கொ யர் ஆஃப்.

16 ஜூ லை. இங்கிலாந்து பங்கு பங்குகளை உடற்பயிற்சி.

சமீ பத் தி ல் இப் படி தனது பங் கு சந் தை யி ன் கணி சமா ன பங் கு களை வி ற் பதா க அறி வி த் தி ரு ந் தது வங் க தே சத் தி ன் டா க் கா பங் கு சந் தை. பங் கு ச் சந் தை மு தலீ டு மற் று ம் வர் த் தகத் து க் கா ன அடி ப் படை.

இந் த வா ரம் செ ப் டம் பர் 10 மு தல் 14 வரை எந் தப் பங் கு களை வா ங் கலா ம், வி ற் கலா ம்!

இஙகலநத-பஙக-பஙககள-உடறபயறச