இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி வங்கி -


இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி வங்கி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357.
This includes cookies from third party social media websites and ad networks. ஒரு மதி ப் பெ ண்.

வி ரு ப் பங் கள் வர் த் தக உத் தி கள் தொ கு தி ncfm; எப் படி நா ணய வர் த் தக. 290 பொ ரு ளா தா ர மு க் கி ய கே ள் வி கள் பொ ரு ளி யல்.
பஞ் சா ப் நே ஷ் னல் வங் கி யி ன் து ணை மே லா ளரா க இரு ந் து வந் த கோ கு ல் நா த் ஷெ ட் டி மா ர் ச் 31- ம் தே தி தா ன் மு ம் பை வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.


இந் த ஆண் டி ல் மட் டு ம் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 8% கு றை ந் து வி ட் டது. அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல், டி டி வி தி னகரனு க் கு செ ன் னை.

இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட இந் தி யா வி ன். ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி வை தடு க் க அறி வி த் த 5 அம் ச தி ட் டம் : இந் தி ய வங் கி கள் அதி ரு ப் தி
இநதயவன-அநநய-சலவண-வஙக