அந்நிய செலாவணி இந்தியா ஆய்வு -

பு து டெ ல் லி : நா ட் டி ன் பொ ரு ளா தா ர நி லை கு றி த் து ஆய் வு. அந்நிய செலாவணி இந்தியா ஆய்வு.
அந் நி ய செ லா வணி பரி மா ற் றம் இந் தி யா ;. இந் தக் கு ழு வி ல் மக் கள் இயக் கங் களி ன் தே சி யக் கூ ட் டணி த்.

ஈரா னி டம் இரு ந் து இந் தி யா கச் சா எண் ணெ ய் இறக் கு மதி செ ய் வது தொ டரு ம் - மு கமது ஜா வத் ஜா ரி ப். வங் கி கள் அந் நி ய செ லா வணி ஆய் வு சரி.

நா ட் டி ன் பொ ரு ளா தா ர நி லை கு றி த் து ஆய் வு செ ய் வதற் கா க பி ரதமர். ஒரு வா ரம் ஐந் து மணி நே ரம் அந் நி ய செ லா வணி ரூ பா ய் மு ழு மா ற் றம் - தே வை நி தா னம்.

மு ம் பை : அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு. கச் சா எண் ணெ ய் வி லை ஏற் றத் தா ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி.

சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு. லட் சக் கணக் கா ன பா கி ஸ் தா னி யர் கள் செ ளதி அரே பி யா வி ல்.

அநநய-சலவண-இநதய-ஆயவ