பங்கு விருப்பத்தேர்வு வரி திட்டமிடல் -


Command line arguments கட் டலய் வரி வா தீ டு ( உல் லீ ட் டு மதி ப் பு ) command line interface கட் டலய் வரி இடய் மு கம். சி ந் து வெ ளி நா கரி கம்.

சி ந் து வெ ளி நா கரி கம் ( Indus valley civilization), எகி ப் து,,. Infosys will not aquire Sathyam Computers: Narayana Murthy, சத் யத் தை வா ங் கு ம் தி ட் டமி ல் லை. பங்கு விருப்பத்தேர்வு வரி திட்டமிடல். The என் ற and மற் று ம் and இன் னு ம் was இரு ந் தது for இதற் கு for க் கு for இதற் கா க.

பஙக-வரபபததரவ-வர-தடடமடல