அந்நிய செலாவணி அரங்கில் -

அந்நிய செலாவணி அரங்கில். மு தலமை ச் சர் டெ ல் லி பயணம். மு தலா வதா க அந் நி ய மு தலீ டு களி ன் வெ ளி யே ற் றமு ம், கு றை வா ன. Print Version| Feedback China retaliates against US trade war measures அமெ ரி க் க வர் த் தகப் போ ர். The FMCG industry of Tamil Nadu is divided in to four major sectors. சோ ர் ந் து கி டந் த தே சத் தை பு னர் நி ர் மா ணம் செ ய் த பெ ரு ந் தலை வர்.

அவை இந் த தே சத் தி ன் அந் நி ய செ லா வணி அல் லவா? தங் கம் வி லை பவு ன் 4470/ - இல் இரு ந் து 3300/ - ஆக கு றை ந் தது.


We Shine Daily News தமி ழ் செ ப் டம் பர் 10 தே சி ய செ ய் தி கள். சி லை கடத் தல் தடு ப் பு ப்.

உலக அரங் கி ல். கன் னி யா கு மரி மா வட் டத் தி ல் பெ ய் து.
சு கர் வந் த உடன் நமக் கு உடலி ல் என் ன நடக் கி றது என் பதை மு தலி ல் உணர பழகு ங் கள். After 1972when the parliament passed land ceiling act the hill country border plantations were divided into small portions given to sinhala peasants colonnialising the plantation districts. 🏻 இவர். FMCG Market in Tamil Nadu is growing and it has tremendous growth opportunity owing to rapid industrialization of the state.

அநநய-சலவண-அரஙகல