இஸ்லாமியக் கணக்குகளை வழங்கும் அந்நிய செலாவணி தரகர்கள் - தரகர


யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 23 அக் டோ பர்.


3 மா த சம் பளம் வழங் க தவறி ய லா ன் கோ இன் போ டெ க்! இது நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி பி ரச் சி னை களை உக் கி ரமா க் கு ம்.

நே ரடி - மு கப் பு சே வை கள் வழங் கு ம் தொ ழி லி ல் உள் ள ஒவ் வொ ரு நபர். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி.

இஸ்லாமியக் கணக்குகளை வழங்கும் அந்நிய செலாவணி தரகர்கள். செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது.
4 டி சம் பர். இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 1 ஆகஸ் ட்.

இஸலமயக-கணகககள-வழஙகம-அநநய-சலவண-தரகரகள