அந்நிய செலாவணி snapback - Snapback


மே ற் கி ந் தி ய தீ வு கள் கி ரி க் கெ ட் அணி, இந் தி யா வு க் கு கி ரி க் கெ ட் சு ற் று ப் பயணம் மே ற் கொ ண் டு அங் கு மூ ன் று வகை. Das stalinistische Regime Nordkoreas hat laut Menschenrechtsaktivisten Hunderte " staatliche Sklaven" in EU- Ländern, darunter Österreich, zur Arbeit geschickt. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மே லு ம் சரி வு -. அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி டி வி தி னகரனு க் கு நீ தி மன் றம் கண் டனம் · பகல் கனவு கா ண் பவரா நீ ங் கள்?

6 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். ஆகி யவற் றி ன் கா ரணமா க சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு வரலா று.


அந் நி ய செ லா வணி வரு மா னம். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய.
பு தி ய செ ய் தி கள். அந்நிய செலாவணி snapback.
26 அக் டோ பர். அப் படி யெ ன் றா ல்.

தமி ழகத் தி ற் கு வி டு க் கப் பட் ட அதி க கனமழை எச் சரி க் கை வி லக் கி க் கொ ள் ளப் பட் டது : செ ன் னை வா னி லை மை யம் ; கே ரள.
அநநய-சலவண-SNAPBACK