மாற்றம் வகை யூரோ டாலர் தைவான் forexticket - Forexticket


1 மா ர் ச். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு அடு த் தபடி யா க உலகளவி ல் அதி கப் படி யா ன மக் களா ல் பயன் படு த் தப் படு ம் நா ணயம் யூ ரோ ஆகு ம். 21 ஏப் ரல். € 942 பி ல் லி யன் யூ ரோ. தி ரு ப் பூ ர் : டா லர், யூ ரோ உள் ளி ட் ட அன் னி ய பணத் தி ன் மதி ப் பு உயர் வா ல், தி ரு ப் பூ ர் ஏற் று மதி யா ளர் கள் மகி ழ் ச் சி அடை ந் து. நா ணயம் · ஐரோ.
ஒன் றி ய வகை, பொ ரு ளி யல் மற் று ம் பணவி யல் ஒன் றி யம். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு அடு த் தபடி யா க உலகளவி ல் அதி கப் படி யா ன மக் களா ல் பயன் படு த் தப் படு ம் நா ணயம் யூ ரோ ஆகு ம்.

மாற்றம் வகை யூரோ டாலர் தைவான் forexticket. ஐரோ வை ஏற் று க் கொ ண் ட ஆனா ல் ஐரோ வலயத் தி ல் இல் லா த நா டு கள்.

மறறம-வக-யர-டலர-தவன-FOREXTICKET