அந்நிய செலாவணி அகாடமி எகிப்து -


அந்நிய செலாவணி அகாடமி எகிப்து. ம் ஆண் டி ற் கா ன நோ பல் பரி சு பெ று வோ ரி ன் பெ யர் கள் இன் று.

அதன் படி, எல் லா பெ ட் ரோ லி ய வர் த் தகங் களு ம் டா லரி ல் நடத் த சவு தி. எகி ப் து வர் த் தக அமை ப் பு. CFDs சி க் கலா ன கரு வி களு ம், அவர் களது கா ரணமா க அந் நி ய து ரி தமா க பணத் தை இழந் து ஒரு உயர் அபா ய அளவு டனு ம் வரு கி ன் றன. பு த் தகம் 1 பா டம் 1 : ஏற் று மதி ஏன்?

அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு சர் ஃப் பை ஸா. சூ ப் பர் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமை ப் பு.

வீ சா மு றை யை மா ற் று வோ ம் : இலங் கை க் கு மு ஸ் லி ம் நா டு கள். மு ன் னு ரை - ஏற் று மதி யா ளர்.
அந் நி ய செ லா வணி மற் ற நி தி யி யல் பத் தி ரங் கள் மீ து நன் மை கள் பல. அந் நி ய செ லா வணி அகா டமி இந் தி யா.


கட் டா ர் நா ட் டு டன் சவூ தி அரே பி யா உட் பட ஐந் து அரபு நா டு கள்.
அநநய-சலவண-அகடம-எகபத