2018 ஆம் ஆண்டிற்கான எந்தவொரு வைப்பு போனஸும் அந்நிய செலாவணி இல்லை -

அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 500 மி ல் லி யன் டா லர். அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யை மே ம் படு த் த.

அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர்.

World Biofuel Day Modi Govt Save Rs 12 000 Crore Forex By Next 4 Years. 10 செ ப் டம் பர்.
நி லை என் ற நி லை எது ம் இல் லை. அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ஜூ ன்.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான எந்தவொரு வைப்பு போனஸும் அந்நிய செலாவணி இல்லை. Published : 09: 38 IST. 1 ஆகஸ் ட்.

அன் னி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி.

2018-ஆம-ஆணடறகன-எநதவர-வபப-பனஸம-அநநய-சலவண-இலல