வர்த்தக அமைப்பு தொழில்நுட்பம் -


உணவு ப் பா து கா ப் பு, வி வசா யத் து றை க் கு அளி க் கப் படு ம். கடந் த ஜூ லை 31ந் தே தி ஜெ னி வா வி ல், உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன்.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு வி வகா ரம் கு றி த் து டெ ல் லி யி ல் கரு த் து தெ ரி வி த் த மத் தி ய நி தி அமை ச் சர் அரு ண் ஜே ட் லி, வி வசா யி கள் நலனே மு க் கி யம். உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க்.
உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் உள் ள இந் தி யா, சீ னா போ ன் ற வளர் ந் து வரு ம். வர்த்தக அமைப்பு தொழில்நுட்பம்.

ஒரு ட் ரி ல் லி யன் டா லர் மதி ப் பி லா ன தகவல் தொ ழி ல் நு ட் பம். உலக வர் த் தக அமை ப் பி ல் மா ற் றம் ஏற் படவி ல் லை என் றா ல்.

வங் கா ள வி ரி கு டா வலய நா டு களி ன் பல் து றை தொ ழி ல் நு ட் ப, பொ ரு ளா தா ர.

வரததக-அமபப-தழலநடபம