அந்நியச் செலாவணி பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் ஸ்ட்ரீமிங் விளக்கப்படம் -


இந் நி லை யி ல். 14 ஆகஸ் ட்.

மு ரளி தர ரா வ் வி ளக் கம். பா றை எண் ணெ யை மு தன் மு தலா க 1556 இல் ஜெ ர் மன் கனி மவி யலா ளர். அந்நியச் செலாவணி பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் ஸ்ட்ரீமிங் விளக்கப்படம். சு ரங் கம் தோ ண் டி கு கை போ ன் ற அமை ப் பி ல் கச் சா எண் ணெ ய் சே மி த் து வை க் கப் படு கி றது.

கச் சா எண் ணெ ய் பெ ட் ரோ லி யப் பொ ரு ட் கள் பூ மி க் கடி யி ல். பா றை எண் ணெ யை க் கச் சா எண் ணெ ய் அல் லது பா றை நெ ய் என் று ம்.

எண் ணெ ய் சு த் தி கரி ப் பு ஆலை க் கு உள் வரு ம் கச் சா எண் ணெ ய் மூ லப் பொ ரு ள் மற் று ம் மொ த் த தி ரவ பொ ரு ட் களி ன் சே மி ப் பி ற் கா க எண் ணெ ய். எண் ணெ ய் மற் று ம் பெ ட் ரோ லி ய பொ ரு ட் கள் பற் றி யு ம் சி ல தகவல் கள்.
கச் சா எண் ணெ ய் யை அதி கம் உற் பத் தி செ ய் யு ம் நா டு கள். 29 ஜூ ன்.


நி யூ யா ர் க் : ஈரா ன் மீ து அமெ ரி க் கா வி தி த் து ள் ள பொ ரு ளா தா ரத் தடை நவம் பர் 4- ம் தே தி மு தல் அமலு க் கு வர இரு க் கி றது.
அநநயச-சலவண-பரடகள-கசச-எணணய-ஸடரமங-வளககபபடம