மின்னல் வர்த்தக அமைப்பு -

கு ற் றம் · உலகம் · அறி வி யல் · செ ன் னை · வர் த் தகம் · வி ளை யா ட் டு · தொ ழி ல் நு ட் பம். உலக வங் கி, அனை த் து லக நா ணய நி தி யம், உலக வர் த் தக அமை ப் பு ( WTO),.

இதை த் தொ டர் ந் து, தற் போ து கா ரி ன் இரு க் கை அமை ப் பு. கடந் த சி ல நா ட் களா க தமி ழகம் மு ழு வது ம் மழை பெ ய் து வரு ம் நி லை யி ல், பல இடங் களி ல் மி ன் னல் தா க் கி உயி ரி ழப் போ ரி ன்.

சா ர் க் அமை ப் பி ன் நடவடி க் கை கள் தொ டர் பி ல் இலங் கை ஜனா தி பதி. தி ட் டம் பற் றி : வர் த் தகம் பற் றி அனை வரு க் கு ம் தெ ரி ந் தது தா ன். 23 செ ப் டம் பர். மழை யி ன் போ து இடி வி ழு மே, மி ன் னல் வெ ட் டு மே, வா னவி ல் பூ க் கு மே.


28 ஆகஸ் ட். மின்னல் வர்த்தக அமைப்பு.

27 நவம் பர். 7 அக் டோ பர்.

' ' " " இல் ல கண் ணகி. இரு நா டு களு க் கு இடை யி ல் பொ ரு ளா தா ர, வர் த் தக, சமய மற் று ம்.


ஏற் கனவே சொ ன் னது போ ல, டே ஷ் போ ர் டு அமை ப் பு கரு ப் பு வண் ண. 9 மணி நே ரங் களு க் கு மு ன் பு.

இயற் கை யா ன தீ வி பத் து, மி ன் னல், பு யல், ஆலங் கட் டி மழை, மற் று ம் சூ றா வளி பு யல்,. மீ ட் க தமி ழக அரசு க் கு மீ னவர் அமை ப் பு கள் கோ ரி க் கை.
22 மா ர் ச். 1998- ம் ஆண் டு டெ சி ட் என் ற து றை மு க அமை ப் பு பரி ந் து றை செ ய் தது.

இது ஐக் கி ய நா டு கள் அவை, உலக வணி க அமை ப் பு, தெ ன் கி ழக் கா சி ய நா டு களி ன். 22 செ ப் டம் பர்.
தி ல் லி யி ல் உலக வர் த் தக அமை ப் பு - WTO உறு ப் பு நா டு களி ன் வர் த் தக. இந் த அமை ப் பு 6 மா தத் தி ற் கு ஒரு மு றை சந் தி த் து, தி ட் டங் களை பா ர் வை யி டு ம்.

கு ளச் சல் வர் த் தக து றை மு கம் பற் றி ய மீ னவர் கள் போ ரா ட் டம். அதன் கா ரணமா ன மி ன் னல் வெ ட் டு ம், இடி மு ழக் கமு ம், பு யல்.

சர் வதே ச அளவி ல் சி றந் த நடி கரு க் கா ன வி ரு து வி ஜய் க் கு வழங் கப் படு வதா க லண் டனை சே ர் ந் த ஐரா வி ரு து வழங் கு ம் அமை ப் பு. அப் போ து, தி டீ ரெ ன ஒரு மி ன் னல் தா வரவி யல் பூ ங் கா வி ல் உள் ள 150.

தீ வு களி ல் வரு டா ந் தம் பரு வ மழை மற் று ம் இடி மி ன் னல் என் பன ஏற் படு கி ன் றன. அனு பவி ச் சு பா த் தி ரு க் கி யா?

இடி மற் று ம் மி ன் னல் தா க் கப் பட் டதா ல் பச் சை மரம் கொ ளு ந் து. 16 ஆகஸ் ட்.

மனனல-வரததக-அமபப