அந்நிய செலாவணி rbi வழிகாட்டுதல்கள் -


இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. 22 செ ப் டம் பர்.

செ ன் ற. வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட இந் தி யா வி ன் நடு வண்.

4 டி சம் பர். அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம். சி று தொ ழி ல் நி று வனங் களை மீ ட் டி டு ம் மு யற் சி களு க் கா ன வழி கா ட் டு தல் கள் வழங் கி டல். நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது. வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம். India S Forex Reserves Up 500 Mn 310 Bn As On Apr 25 Rbi.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல்.

அந்நிய செலாவணி rbi வழிகாட்டுதல்கள். 6 டி சம் பர்.

12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி தி ட் டம்! இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

அநநய-சலவண-RBI-வழகடடதலகள