பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப foreximf - Foreximf

Welcome to the FixFirm website. WAP = It is the weighted average price of all trades executed as of the time specified ( cumulative).

BBOAP = It is the simple average of the best bid and best offer at each hour. நா ம் என் ன செ ய் கி ன் றோ ம்?

பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப foreximf. Like/ Comments/ Share.
Feedbacks & contact to: com WhatsApp Number: Thanks for watching. Thanks for your support and subscription OPEN.

அமெ ரி க் கா வி ன் தொ ழி ல் நு ட் ப நகரமா ன சி லி க் கா ன் வே லி யை சே ர் ந் த. ஒரு வணி கத் தி ன் அடி ப் படை ப் பகு ப் பா ய் வு என் பது அதன் நி தி.
Unmute Mute Follow Follow Following Following Unfollow Unfollow Blocked Blocked Unblock Unblock Pending Pending follow request from Cancel Cancel your follow request to. தகவல் தொ ழி ல் நு ட் ப பி ரி வி ன்.

Jul 24, · Tamil Stock Market.

பகபபயவ-தழலநடப-FOREXIMF