அந்நிய செலாவணி தங்க வெள்ளி விலை -

14 ஜூ ன். Business news News: வர் த் தகத் தி ன் தொ டக் க நா ளா ன இன் று, தங் கம் வி லை சவரனு க் கு, ரூ.

வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி. மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல.


தங் கம் வி லை சவரனு க் கு ரூ. 96 வரை அதி கரி த் து ள் ளது. இது வெ ள் ளி வி லை களை உயர் த் தி யது. 8 செ ப் டம் பர்.

தங் கம் வி லை உயரு ம். 32 உயர் வு மா ர் ச் 24,.
12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம். செ ன் னை : தங் கம் மற் று ம் வெ ள் ளி வி லை யி ல் தொ டர் ந் து ஏற் றமா ன. இரு வா ர சரி வி ல் இரு ந் து மீ ண் ட அன் னி ய செ லா வணி இரு ப் பு! யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?
அதே சமயம் ஒரு கி ரா ம் வெ ள் ளி வி லை 10 கா சு கள் கு றை ந் து ரூ. 16 ஏப் ரல்.

செ ன் னை : தங் கம் மற் று ம் வெ ள் ளி வி ற் பனை சந் தை யி ல் இன் று ( செ ப். நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது.

சே லம் : வெ ள் ளி வி லை தொ டர் ந் து வீ ழ் ச் சி கண் டு வரு வதா ல்,. பை னா ன் ஸ் ్ · வகு ப் பு கள் · பர் சனல் பை னா ன் ஸ் · தங் கம் வி லை · வங் கி சே வை கள்.

24 மா ர் ச். 5 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

தங் கம் / வெ ள் ளி. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

கச் சா எண் ணெ ய் வி லை கடு மை யா க உயர் ந் ததை அடு த் து அந் நி ய செ லா வணி. 4 டி சம் பர்.
14 செ ப் டம் பர். அந்நிய செலாவணி தங்க வெள்ளி விலை.

இந் தி யவி ன் மு க் கி ய நகரங் களி ல் இன் றை ய தங் கம் வி லை. உதா ரணமா க, சமீ பத் தி ல் அரசா ங் கம் தங் கம் மீ தா ன சு ங் க வரி யை உயர் த் தி யது.

32 உயர் வு ஜூ ன் 14,.
அநநய-சலவண-தஙக-வளள-வல