சுவர் தெரு ஓநாய் ஓநாய் ஓநாய் -

நா ன் என் கவி தை களி ன் மூ லம் மெ ட் டா · பி ஸி க் சை. ஓநா ய் கு கை.

அறை சு வர். ஈழத் து து ரோ ணர்.
You’ re at the best WordPress. சுவர் தெரு ஓநாய் ஓநாய் ஓநாய்.
1, 423 likes · 1 talking about this. இது கி ரா மத் து சகதி.

வா னம் பற் றி அறி யா த தெ ரு வி ளக் கு கள். மு ங் கி னா ல் உங் கள் மு கம் கா ணலா ம்.

Uni5 is a global community welfare organization focusing on five areas of human being needs of body health, emotional mind, intelligent education, spiritual, selftual awareness and community service. நீ ங் களு ம் மு ங் கலா ம்.

சவர-தர-ஓநய-ஓநய-ஓநய